Zarząd Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie

Redakcja 1 stycznia 2010 komentarze (0) zdjęcia (1)

Zarząd Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie jest wybierany przez Walne Zebranie czyli najwyższą władzę w stowarzyszeniu. Kadencja liczy 5 lat.

Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży.

Skład zarządu OSP Chłapowo:

Prezes - Konkel Michał
Wiceprezes Naczelnik - Otrompka Tomasz
Wiceprezes - Tomasik Roman
Sekretarz - Borchmann Fabian
Zastępca Naczelnika - Jeka Karol
Skarbnik - Styn Jarosław Karol
Gospodarz - Jeka Rafał Ryszard
Członek Zarządu - Hintzke Kamil
członek zarządu - Styn Marek


Do zadań zarządu należy:
1. Reprezentowanie interesów OSP,
2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
3. Zwoływanie walnego zebrania,
4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonywania walnemu zebraniu,
8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
9. Przyjmowanie i skreślenie z list członków OSP,
10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z =wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno – oświatowych i sportowych,
12. Dokonywanie ocen realizacji przez członków OSP powierzonych im zadań,
13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.


Komentarze

brak komentarzy, dodaj jako pierwszy!

Zaproponuj własny komentarzhosting i administracja: Ibw.pl

Na skróty: Blog Zaproponuj wpis Wymiana linkami Dla Strażaka, Redaktora i Zarządu

©  2004 - 2024   strazak.net   Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Chłapowie

poniedziałek, 24 czerwca 2024, 01:13, stoper:1,591s., sql:5